Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden

28 juli 2021


Wie is de Conversie Club?

1. Conversie Club is een handelsnaam van de eenmanszaak Prowinst, gevestigd aan de Suze

Groeneweg-erf 219 (3315XE) in Dordrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 62010670.


Definities

1. Opdrachtnemer is Prowinst handelend onder de handelsnaam ‘Conversie Club’.

2. Opdrachtgever is de partij, handelend in beroep of bedrijf, waarmee de Conversie Club een

overeenkomst van opdracht heeft gesloten en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid

met ‘jij’, ‘je’, en ‘jou(w)’.

3. Met ‘wij’, ‘ons’ en ‘partijen’ worden opdrachtgever en opdrachtgever tezamen bedoeld.

4. Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de tussen partijen afgesloten overeenkomst van opdracht.

5. Met ‘lidmaatschap’ wordt het abonnement bedoeld, waarmee toegang wordt verkregen tot de

online omgeving van de Conversie Club.


Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van

de Conversie Club. Deze algemene voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de

affiliate-marketing. Daarvoor hanteert de Conversie Club aparte affiliate voorwaarden.

2. De Conversie Club mag deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Je wordt dan

vooraf per e-mail geïnformeerd en ontvangt de gewijzigde algemene voorwaarden.

3. Als een bepaling in de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt,

dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op

wettelijke toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk,

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Ook als de Conversie Club niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,

betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Conversie Club

het recht verlies om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of

als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan

zullen we in goed overleg schriftelijke afspraken maken.


Totstandkoming overeenkomst

1. De dienstverlening van de Conversie Club is alleen online af te nemen. Een overeenkomst komt

tot stand wanneer jij een dienst aanschaft en de Conversie Club jou een orderbevestiging heeft

gestuurd. Informatie over inhoud, prijs en duur van de dienst staat beschreven op de website.

Genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw.

2. Indien de Conversie Club het aantal deelnemers limiteert, dan vindt inschrijving plaats op

volgorde van binnenkomst.

3. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is de Conversie Club niet gebonden. Ook is de

Conversie Club niet gebonden aan het aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het

aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4. De Conversie Club mag het lidmaatschap weigeren als de Conversie Club het redelijke

vermoeden heeft dat jij onvoldoende past binnen de huidige groep deelnemers.

5. Gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd aan jou.


Duur en opzegging van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de overeengekomen duur en telkens automatisch

verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door een van ons schriftelijk wordt

opgezegd tegen het einde van de abonnementsperiode met inachtneming van een opzegtermijn

van een maand.

3. Je krijgt toegang tot de online omgeving van de Conversie Club voor de duur van je

lidmaatschap. Voor de andere digitale diensten van de Conversie Club krijg je toegang voor de

afgesproken duur. Als we geen periode hebben afgesproken blijf je onbeperkt toegang houden tot

de digitale dienst zolang wij deze aanbieden.

4. Opgenomen termijnen zijn nooit fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet je de

Conversie Club eerst schriftelijk in gebreke stellen.

5. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij anders

geregeld in deze algemene voorwaarden.

6. Partijen kunnen met wederzijds goedvinden de overeenkomst tussentijds opzeggen.

7. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen in geval van:

a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of

c. door liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de

andere partij.

8. De Conversie Club kan het lidmaatschap eenzijdig opzeggen als zij van mening is dat zij jou niet

goed kan begeleiden, bijvoorbeeld als jij onvoldoende blijkt te passen binnen de huidige groep

deelnemers. Jouw betalingsverplichting komt dan te vervallen. Je hebt recht op een pro rato

teruggave van het reeds betaalde bedrag.

9. Indien de Conversie Club besluit te stoppen met (een onderdeel van) het aanbod, dan mag de

Conversie Club de overeenkomst opzeggen. De Conversie Club zal je hierover tijdig informeren.

Je hebt recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.


Inzet derden

1. De Conversie Club mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan

derden. De algemene voorwaarden zijn ook op deze derden van toepassing.

Wijziging van de overeenkomst

1. De Conversie Club mag de inhoud van de aangeboden online diensten wijzigen in verband met

een kwalitatieve verbetering. Ook mag de Conversie Club de planning wijzigen, waaronder data,

tijdstip en of locatie, en bepalen wie de dienst zal leveren. Deze wijzigingen mag de Conversie

Club zonder overleg doorvoeren.

2. In geval de locatie of datum van een bijeenkomst op locatie door de Conversie Club wordt

gewijzigd, heb jij het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging je deelname kosteloos

te verplaatsen naar een later moment.

3. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor de Conversie Club moverende

redenen kan een training op locatie voor aanvang geheel worden afgelast. Je ontvangt hiervan

bericht. De Conversie Club verschuift je deelname naar een volgende datum. Indien je dat niet

wilt of verschuiven niet mogelijk is, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Reeds

gedane betalingen worden terugbetaald.

4. De Conversie Club heeft het recht de afgesproken vergoeding jaarlijks te indexeren en eventuele

prijsstijgingen door te berekenen, als tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van

de dienst de kosten zijn gestegen.

5. Bovenstaande wijzigingen geven je geen recht op schadevergoeding.


Betaling en facturering

1. Je betaalt vooraf online het gehele bedrag, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben

gemaakt. In dat geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen. In geval van een lidmaatschap

betaal je de eerste periode vooraf online en geef je opdracht voor een automatische incasso voor

vervolgbetalingen.

2. Je ontvangt de factuur digitaal op het opgegeven e-mailadres.

3. Je kan geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat je volledig hebt betaald.

4. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of

daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen.

5. Voor elke geweigerde of gestorneerde automatische incasso mag de Conversie Club €25 in

rekening brengen ter dekking van de administratiekosten en de kosten die bij de Conversie Club

in rekening worden gebracht bij elke geweigerde of gestorneerde incasso.

6. Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Als je in verzuim

bent, dan zijn alle vorderingen van de Conversie Club op jou direct opeisbaar. Je betaalt over het

openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook

betaal je voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die de Conversie Club

moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en minimaal €75.

7. De Conversie Club heeft in dat geval het recht om de overeenkomst op te schorten en of te

ontbinden, en is dan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van

schadevergoeding en blijft tevens recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die

verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar

worden. Tijdens een opschorting van het lidmaatschap blijft de betalingsverplichting onverkort

bestaan, ook over de periode waarover de Conversie Club de dienstverlening heeft opgeschort

en je dus geen aanspraak hebt kunnen maken op de dienstverlening. Ook kan de Conversie Club

er voor kiezen de overeenkomst slechts voort te zetten na volledige vooruitbetaling door jou.


Verwachtingen

1. De Conversie Club zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De Conversie

Club zal zich inspannen je zo goed mogelijk te adviseren en zal kennis en ervaringen met je

delen. De Conversie Club geeft echter geen garantie af op een bepaald resultaat.

2. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap staat de Conversie Club binnen het redelijke voor je

klaar en kan je bij de Conversie Club terecht voor vragen en feedback. De wijze waarop wordt

bekend gemaakt in de online omgeving.

3. Je neemt je eigen besluiten en hebt een eigen verantwoordelijkheid voor je inzet en het opvolgen

van gegeven adviezen.

4. Je zal de Conversie Club tijdig informeren over eventuele wijzigingen in je gegevens, waaronder

je e-mailadres.

5. De Conversie Club verwacht van jou een prettige samenwerking, waarbij eventuele

onduidelijkheden of onvrede wordt gemeld en tijdig en volledig wordt betaald.

6. Je gedraagt je respectvol en houdt rekening met de andere deelnemers. Je zal geen spam of

andere ongewenste mededelingen versturen. Je respecteert de privacy van andere deelnemers.

Het maken van beeld- of geluidsopnames is niet toegestaan tijdens bijeenkomsten, tenzij je hier

vooraf toestemming voor hebt gekregen.

7. Je garandeert dat met de door jou verstrekte stukken geen inbreuk wordt gemaakt op het

auteursrecht van een derde.

8. De door de Conversie Club verstrekte stukken, zoals hand-outs, werkboeken en video’s, zijn

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou. Zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming mogen deze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden

verstrekt. Je mag een kopie maken voor persoonlijk gebruik

9. Het overtreden van deze bepalingen kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en

gebruik van de diensten van de Conversie Club. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de

vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.


Online omgeving

1. Bij online diensten kan de Conversie Club niet garanderen dat deze op ieder moment bereikbaar

zijn.

2. Zonder voorafgaande bekendmaking kan de Conversie Club de online omgeving (tijdelijk) buiten

gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of

voor verbetering van het systeem of de online omgeving.

3. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online diensten van de Conversie Club geeft je niet het

recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

4. De Conversie Club mag jouw berichten in de online omgeving zonder nader bericht verwijderen,

als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.


Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader

van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

2. Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen geven of

anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Conversie Club

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen

derden te verstrekken, en de Conversie Club zich niet kan kunnen beroepen op een wettelijk dan

wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Conversie

Club niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot

ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.

4. De Conversie Club mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt

verstrekt.


Auteursrecht

1. Op alle werken behorende bij de diensten van de Conversie Club, waaronder voorbeeldteksten,

hand-outs, (digitale) werkboeken, e-boeken en video’s, berust het auteursrecht uitsluitend bij de

Conversie Club. De werken zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt. Je mag een

kopie maken voor eigen gebruik.

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen de werken niet worden gewijzigd,

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts

een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. De

Conversie Club kan aan het geven van een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden,

waaronder het betalen van een vergoeding.

3. Bij overtreding van dit artikel ben je een direct opeisbare boete van €5.000 verschuldigd voor

iedere overtreding alsmede €1.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,

onverminderd het recht van de Conversie Club om naast de boete (volledige) schadevergoeding

te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten.

4. De door jou opgestelde stukken op basis van de door de Conversie Club beschikbaar gestelde

voorbeeldteksten en jouw door de Conversie Club gecorrigeerde stukken vallen niet onder de

beperkingen van dit artikel.


Verhindering

1. Als je verhinderd bent voor een bijeenkomst op locatie mag je je deelname kosteloos verplaatsen

als je de Conversie Club hierover uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk informeert. Bij het

verplaatsen van je deelname aan een bijeenkomst op locatie korter dan twee weken voor

aanvang mag de Conversie Club een vergoeding van 50% van de afgesproken vergoeding in

rekening gebracht. In overleg met de Conversie Club mag je je ook laten vervangen door een

ander.

2. Online bijeenkomsten en niet afgezegde bijeenkomsten op locatie kunnen niet worden ingehaald

en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.

3. Indien de Conversie Club verhinderd is en geen vervanging kan of wil organiseren, dan mag de

Conversie Club een bijeenkomst (online of op locatie) verplaatsen. Indien je dat niet wilt of de

nieuwe datum voor jou niet mogelijk is, dan komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Reeds

gedane betalingen worden terugbetaald.

4. Deze bepalingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover sprake is van het verplaatsen

van afgesproken dienstverlening in verband met een verhindering.


Overmacht

1. Overmacht ontslaat de Conversie Club van de plicht tot nakoming van de overeengekomen

overeenkomst, zonder dat je enig recht hebt op vergoeding van kosten, schade en rente. Met

overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor de Conversie Club redelijkerwijs onmogelijk

is of de Conversie Club gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en de

Conversie Club hiervan geen verwijt te maken valt en dit ook niet anderszins voor rekening van

de Conversie Club komt. Voorbeelden van overmacht zijn stroomstoring, internetstoring,

netwerkaanvallen, computerstoring, (gewijzigde) overheidsmaatregelen, oorlog of daarop lijkende

situaties, extreme weersomstandigheden en brand.

2. Als sprake is van overmacht, dan zal de Conversie Club je zo snel mogelijk informeren. Zo

mogelijk zal getracht worden een passende oplossing te vinden.

3. Wanneer de overmachtssituatie langer duurt dan {twee maanden} kan elke partij de

overeenkomst schriftelijk ontbinden. De betalingsverplichting blijft in stand voor reeds uitgevoerde

werkzaamheden.


Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de Conversie Club is beperkt tot directe schade en tot een bedrag van

maximaal €250.

2. Jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of

handelingen zoals opgedaan tijdens gebruikmaking van de dienstverlening van de Conversie

Club. De Conversie Club kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

3. Daarnaast is de Conversie Club niet aansprakelijk voor:

a. Indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen;

b. Schade die voortkomt uit door jouw genomen beslissingen of het niet behalen van het door

jou beoogde resultaat. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor;

c. Beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade ontstaan

tijdens bijeenkomsten op locatie.

4. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan

opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van de Conversie Club.

5. De Conversie Club mag aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden tegenover jou

inroepen. Ook mag de Conversie Club de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken,

waartoe jij alle medewerking zal verlenen.


Vrijwaring

1. Jij vrijwaart de Conversie Club voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien je aan de Conversie Club informatiedragers, elektronische bestanden of software en

dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software

vrij zijn van virussen en defecten.


Opschorting en ontbinding

1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag de Conversie Club de uitvoering

van de overeenkomst opschorten als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt,

zoals het niet, niet tijdig of niet volledig betalen of het niet nakomen van de verwachtingen die de

Conversie Club van jou heeft.

2. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij anders geregeld in deze algemene

voorwaarden.

3. De Conversie Club mag de overeenkomst ontbinden als jij je betaalafspraken niet nakomt dan

wel als je ook na opschorting je afspraken niet nakomt. De reeds verrichte werkzaamheden

worden bij jou in rekening gebracht. Eventuele kosten die de Conversie Club heeft gemaakt of

nog zal moeten maken, worden ook bij jou in rekening gebracht.


Klachten

1. Heb je een klacht over de dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen

7 dagen, na ontdekking of na verzenddatum factuur schriftelijk contact op. Je voorziet je klacht

van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat de Conversie Club in staat is te

reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is

omschreven kan de Conversie Club niet in behandeling nemen.

2. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.


Overdracht

1. Prowinst is voornemens om de diensten vallende onder de handelsnaam ‘Conversie Club’ over te

dragen aan een nieuwe vennootschap onder firma (VOF) of een nieuw op te richten

rechtspersoon.

2. Prowinst zal de bestaande rechtsverhouding met jou overdragen aan de nieuwe VOF of

rechtspersoon. Jij verleent bij voorbaat aan deze overdracht je vereiste medewerking.


Afsluitende bepalingen

1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort

te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende auteursrecht,

geheimhouding en aansprakelijkheid.

2. Iedere vordering van jou, behalve een vordering die reeds door de Conversie Club is erkend,

vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing

zijn, geldt het Nederlands recht.

4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

5. Alleen de rechter te Dordrecht is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.


Privacy Verklaring

De Conversie Club vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden bij de Conversie Club zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de Conversie Club zich aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder legt de Conversie Club uit hoe zij jouw gegevens verzamelt en gebruikt, en met welk doel zij dat doet. De Conversie Club raadt je aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de websites en dienstverlening van de Conversie Club. Met deze privacyverklaring voldoet de Conversie Club aan haar informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Als je de websites van de Conversie Club bezoekt of gebruik maakt van haar dienstverlening verwerkt de Conversie Club persoonsgegevens die jij, of jouw organisatie, met haar deelt. De Conversie Club zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


De Conversie Club kan deze privacyverklaring herzien. Als er belangrijke dingen veranderen in de manier waarop zij jouw gegevens verwerkt, zal de Conversie Club je eerst informeren en waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

Prowinst handelend onder de handelsnaam Conversie Club, verder te noemen Conversie Club, is gevestigd aan de Suze Groeneweg-erf 219 (3315XE) in Dordrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62010670.


Voor privacy gerelateerde zaken kan je contact met de Conversie Club opnemen via support@conversieclub.nl.

Betrokkenen

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens van haar websitebezoekers, leveranciers, zakelijke contacten en (potentiële) klanten, inclusief medewerkers en ingehuurde derden. De Conversie Club verkrijgt de gegevens in principe rechtstreeks van jou of via de organisatie die je vertegenwoordigt. De Conversie Club kan in het kader van affiliate marketing jouw gegevens van anderen ontvangen, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven aan die ander.


De Conversie Club heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. De Conversie Club kan echter niet controleren of haar websitebezoekers ouder dan 16 zijn. Als je vermoedt dat de Conversie Club persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar verwerkt zonder toestemming of andere geldige grondslag, stuur dan een bericht naar support@conversieclub.nl, zodat de Conversie Club de informatie kan verwijderen als zij deze niet rechtmatig verwerkt.

Dienstverlening 

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens 

Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van de Conversie Club, dan kan zij de volgende persoonsgegevens verwerken van jou:

Voor- en achternaam

Bedrijfsnaam

KvK-nummer

BTW-nummer (VAT-ID)

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Afbeelding, video en audio

Inloggegevens online omgeving de Conversie Club

Financiële gegevens

Klantnummer

Correspondentie, inclusief e-mails en tekstberichten

Overige persoonsgegevens die je actief aan de Conversie Club verstrekt in het kader van haar dienstverlening door gebruikmaking van de diensten of telefonisch


De Conversie Club realiseert zich dat je bedrijfsgevoelige informatie met haar kan delen in het kader van de dienstverlening. Uiteraard gaat de Conversie Club daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als zij dat verplicht is bij persoonsgegevens.

Doelen 

De Conversie Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, inclusief afhandeling van de betaling (overeenkomst) 

Het aanbieden van waardevolle content in de online omgeving, waaronder opnames van online calls, jouw vragen, feedback en dergelijke (gerechtvaardigd belang)

Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst) 

Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)

Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die de Conversie Club ontvangt in het kader van haar dienstverlening bewaart zij gedurende minimaal vijf jaar na einde van de overeenkomst. Gegevens die de Conversie Club nodig heeft voor het voldoen aan haar administratieverplichtingen zoals offertes, contracten en facturen, bewaart zij minimaal zeven jaar na einde van het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben. De opnames van de online calls, jouw vragen en feedback en andere informatie en stukken die beschikbaar zijn in de online omgeving van de Conversie Club bewaart de Conversie Club zo lang als zij haar diensten aanbiedt. 

Gerechtvaardigd belang 

Nieuwe diensten of producten

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van de Conversie Club kan zij jou benaderen voor nieuwe diensten of producten, als dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. De Conversie Club wil je graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Misschien past onze nieuwe dienstverlening beter bij jou dan wat je al afneemt. Daarom informeren wij je over nieuwe diensten en producten. Als je hierin niet geïnteresseerd bent kan je afmelden door te mailen naar support@conversieclub.nl.


Opnames en andere content

De Conversie Club maakt opnames van alle online calls en biedt je de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren op anderen. Ook kan je concepten delen waar de Conversie Club feedback opgeeft. Dit is waardevolle content voor jou en de andere deelnemers. Het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel binnen de Conversie Club. Het beschikbaar houden van deze content binnen de online omgeving is daarom van groot belang voor de dienstverlening van de Conversie Club. Je kunt zelf je opmerkingen en posts verwijderen uit de online omgeving. Ontvangen feedback van de Conversie Club kan je niet zomaar verwijderen. De reden dat ontvangen feedback niet verwijderd kan worden is omdat dit ook relevant kan zijn voor andere deelnemers. De opnames worden in principe niet verwijderd.

Nieuwsbrief en gratis e-product

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens voor het versturen van haar nieuwsbrief en de door jou aangevraagde gratis e-producten.

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Conversie Club of een gratis e-product, dan verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer 

Doel en grondslag

De Conversie Club verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van de nieuwsbrief (toestemming)

Verzenden van het gratis e-product (toestemming)

Bewaartermijn

De Conversie Club bewaart je gegevens zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen en gedurende zes maanden daarna. 


De Conversie Club maakt voor het versturen van haar nieuwsbrieven gebruik van software. Het afmelden voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Als je wilt dat je gegevens daarna volledig worden verwijderd uit dit systeem, kan je contact opnemen met ons door te mailen naar support@conversieclub.nl.


Toestemming

Als je een gratis e-product aanvraagt, dan meld je je ook aan voor onze nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail. 

Vraag of verzoek

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens als je telefonisch, via de e-mail, via een formulier op haar websites of anderszins contact met haar opneemt.

Persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met de Conversie Club, dan kan zij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Correspondentie, inclusief e-mails 

Overige persoonsgegevens die je actief aan de Conversie Club verstrekt

Doel en grondslag

De Conversie Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)

Afhandelen van jouw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

Als je de Conversie Club benadert met een vraag of verzoek, dan heeft zij jouw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen. 

Bewaartermijn

De Conversie Club gebruikt jouw gegevens voor de afhandeling van je vraag of verzoek. Afhankelijk van je vraag of verzoek zal deze al dan niet gearchiveerd worden. De Conversie Club bewaart haar archief tenminste 5 jaar. 

Contactgegevens

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers, zakelijke contacten en potentiële of oud-klanten.

Persoonsgegevens

De Conversie Club verwerkt, in het kader van haar relatiebeheer, de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

KvK-nummer

BTW-nummer (VAT-ID)

Adresgegevens

Correspondentie, inclusief e-mails 

Overige persoonsgegevens die je actief aan de Conversie Club verstrekt

Doel en grondslag

De Conversie Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contactgegevens bewaren in haar CRM (gerechtvaardigd belang)

Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

De Conversie Club onderhoudt contact met veel mensen. Het betreft hier onder meer leveranciers, potentiële samenwerkingspartijen of klanten en andere zakelijke relaties. Een goed relatiebeheer is van groot belang voor de Conversie Club. Zij bewaart daarom de contactgegevens van deze personen in haar CRM-systeem. Indien nodig of gewenst neemt de Conversie Club persoonlijk contact met je op.


Als de Conversie Club jouw gegevens moet verwijderen en zij van mening is dat het behouden van het contact met jou in het belang van de Conversie Club is, dan kan zij, voordat zij overgaat tot het verwijderen van jouw gegevens, persoonlijk contact met je opnemen en in dat verband nog eenmalig gebruik maken van jouw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Als de Conversie Club jouw contactgegevens opslaat in haar CRM-systeem, dan bewaart de Conversie Club je gegevens niet langer dan noodzakelijk in het belang van haar organisatie of totdat jij de Conversie Club verzoekt deze te verwijderen.

Websitebezoekers

De Conversie Club verwerkt persoonsgegevens van haar websitebezoekers.

Persoonsgegevens

Wanneer je een website van de Conversie Club bezoekt, dan kan zij de volgende persoonsgegevens verwerken:

IP-adres

Locatiegegevens

Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner op de website

Doel en grondslag

De Conversie Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verbeteren van de toegang tot en werking van haar website

Het bieden van een goede gebruikerservaring van haar website

Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

Cookies

Waar de Conversie Club deze doelen kan bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of door het inzetten van enkel functioneren cookies, dan is de grondslag voor het verwerken van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat de Conversie Club heeft bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. 


Waar de Conversie Club haar doelen alleen kan bereiken door een ander gebruik van persoonsgegevens, dan verwerkt zij jouw persoonsgegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie hierover kun je vinden in de cookieverklaring van de Conversie Club en via de tool die de Conversie Club hiervoor op haar website gebruikt.

Google Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kan de Conversie Club zien hoe de bezoekers haar website gebruiken en op basis daarvan haar website en dienstverlening verbeteren. De Conversie Club maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. De Conversie Club heeft Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media

Op de websites van de Conversie Club staan Social media links. Door gebruik te maken van deze Social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. 


Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Deze is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Hosting

Jouw IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver van de Conversie Club als je haar website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren en te beveiligen. De Conversie Club gebruikt jouw IP-adres niet {zonder jouw toestemming} om je online gedrag te volgen of te registeren. In principe is de Conversie Club niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, tenzij je aan haar dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 


Bewaartermijn

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. De gegevens die je verstrekt aan derde partijen worden bewaard overeenkomstig hun privacy beleid. De Conversie Club heeft daar geen invloed op.

Toestemming

Je kunt je afmelden voor cookies via de cookie tool die de Conversie Club op haar websites gebruikt. Je kunt ook je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties / verplichting

Je bent niet verplicht tot het accepteren van de cookies. Het is echter wel mogelijk dat je hierdoor een minder goede gebruikerservaring heeft van de websites van de Conversie Club en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Testimonial 

De Conversie Club maakt gebruik van testimonials.

Persoonsgegevens 

Wanneer je een testimonial achterlaat, dan kan de Conversie Club de volgende gegevens van jou verwerken: 

Voor- en achternaam

Afbeelding 

Bedrijfsnaam 

E-mailadres 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

Doelen 

De Conversie Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het gebruiken van je testimonial op haar websites en op social media (toestemming) 

Bewaartermijn 

De Conversie Club bewaart je gegevens zolang je je toestemming niet intrekt. Het is belangrijk je te realiseren dat bij het gebruik van jouw testimonial op social media het niet altijd mogelijk is om deze volledig te verwijderen door het delen en liken van je testimonial door anderen. Om deze reden zal de Conversie Club terughoudend omgaan met het plaatsen van testimonials op social media onder vermelding van je naam en bedrijfsgegevens. Waar nodig of wenselijk neemt de Conversie Club van te voren contact met je op. 

Toestemming 

Je kunt je toestemming intrekken door te mailen naar support@conversieclub.nl. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Conversie Club doet niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die nadelige gevolgen kan hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten door een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens daarbij betrokken is.

Je rechten 

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens, aanpassing als je gegevens onjuist zijn, verwijdering van je gegevens, bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, beperking van een gegevensverwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. 


Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb je het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kan je doen door contact met de Conversie Club op te nemen via support@conversieclub.nl. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot het belang van de Conversie Club.


Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek mailen naar support@conversieclub.nl. Het kan zijn dat de Conversie Club eerst je identiteit wil verifiëren voordat zij aan je verzoek zal voldoen. Maak in dat geval op de kopie van je identiteitsbewijs je pasfoto, machine readable zone en BSN onleesbaar. Je kunt hiervoor de Kopie ID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Conversie Club zal tijdig reageren. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van je verzoek, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen 

De Conversie Club zal je persoonsgegevens niet delen met anderen zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met haar hebt afgesloten of dit een wettelijke verplichting is. De Conversie Club maakt gebruik van meerdere verwerkers. Zij heeft met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Als de Conversie Club gegevens deelt met een andere partij dan een verwerker, sluit zij waar nodig een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens of spreekt zij geheimhouding af.

 

Op dit moment kan de Conversie Club je gegevens delen met de volgende partijen:

MDBfinancieel (boekhouder) – geheimhouding 

Visno (online tool voor de boekhouding) – verwerker 

Mailblue/Active Campaign (e-mailmarketingprogramma) – verwerker 

Google zakelijk (online werkomgeving, inclusief e-mail) – verwerker 

Softstream Webhosting (websitehosting) – verwerker 

Zoom (online calls) – verwerker 

Zapier (integrator systemen) – verwerker 

Plug&Pay (betalingssysteem) – verwerker 

Webinar of vergelijkbare webinar software – verwerker 

Circle.so – verwerker 

Mollie payments – sluit verwerkingsovereenkomsten met verwerkers


De Conversie Club verkoopt je gegevens niet aan andere partijen.

Doorgifte van persoonsgegevens 

Het uitgangspunt van de Conversie Club is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die je gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer de Conversie Club je gegevens buiten de EER verwerkt, dan neemt zij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van haar vereist. In dat geval werkt de Conversie Club samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zal zij de standaardcontractbepalingen implementeren.  

Beveiliging 

De Conversie Club zorgt ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. De Conversie Club heeft onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: 

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor;  

Verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens; 

Beveiligde omgeving voor opslag van de gegevens;

SSL-gecertificeerde, beveiligde website

Doel gebonden toegangsbeperkingen;

Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke.


Scroll naar boven